ANUNŢ CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE

Casa de Cultură a Studenților Brașov, județul Brașov organizează concurs pentru ocuparea postului vacant unic din cadrul compartimentului Cultural Artistic funcție  contractuală de execuție, coregraf S IA, pe perioadă nedeterminată.

I. Condiții de participare la concurs:

1.Condiții generale pentru ocuparea postului

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336  din 28 octombrie 2022, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română şi cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România ;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii și, după caz vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute art. 35 alin (1) lit h).

2. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de coregraf SIA din cadrul Compartimentul Cultural Artistic sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare
 • vechimea în muncă necesare ocupării postului: minimum 7 ani studii superioare;
 • experiență în implementarea și derularea proiectelor din finanțări nerambursabile;
 • capacitatea de organizare a timpului
 • cunoștințe operare PC
 • studii de specialitate în artele spectacolului coregrafic
 • atestat maestru coregraf
 • modul pedagocic reprezinta un avantaj

3. Dosarul de concurs:

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente

 1. formular de înscriere la concurs (conform modelului prevăzut la anexa nr.2)
 2. copia actului de identitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nme, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale de participare;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz extrasul de pe cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit de  o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate, valabil până cel târziu la data finalizării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute art. 35 alin (1) lit h)
 9. curriculum vitae (model comun european);

Copiile documentelor menționate se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității acestea.

II. Tematică, bibliografie de concurs:

1.Tematica:

 • organizarea și desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • functionarea caselor studentești
 • gestionarea membrilor voluntari din compartimentul cultural artistic al CCS Brașov
 • delurarea și finantarea proiectelor din fonduri nerambursabile
 • organizare de evenimente cultural artistice

2. Bibliografia:

 • Hotararea nr. 259/2006 privind aprobarea Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Autoritatii Nationale pentru Tineret in domeniul activitatii de tineret, modificata prin Hotararea nr. 651/2009
 • Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 • Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
 • Legea 350/2006 legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • OMFTEȘ 20569/29.06.2022 metodologia pentru organizarea aacțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Sportiv Studențesc Tei

III. Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului vacant de coregraf S I A, studii superioare, perioadă nedeterminată, din cadrul Casei de Cultură a Studenţilor Braşov – compartimentul Cultural Artistic.

Data publicării anunțului pe site-ul posturi.go.ro este 11.03.2024

Nr.crt.Etepă concursDataOra
    1  Depunerea dosarelor22.03.202412:00
Selecţia dosarelor26.03.2024 
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor27.03.2024 
Depunerea contestaţiilor28.03.202413:00 – 15:00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor01.04.2024 
    2Proba scrisă02,04.202410:00 -13:00
Afişarea rezultatelor de la proba scrisă03.04.2024 
Depunerea contestaţiilor04.04.202413:00 – 15:00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor05.04.2024 
    3Proba interviu08.04.202410:00
Afişarea rezultatelor de la interviu09.04.2024 
Depunerea contestaţiilor10.04.202413:00 – 15:00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor11.04.2024 
4Afişarea rezultatelor finale12.04.2024 


    Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până în data de 22 martie 2024 ora 12,00  la  sediul din Brasov, str. Memorandului, nr.39.

Informatii suplimentare privind bibliografia se obtin la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Braşov, situat in Brasov, Str.Memorandului nr.39, telefon 0268/546975.

DIRECTOR,

ACHIM GHEORGHE SILVIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *