Concurs Angajare referent MIA

ANUNŢ CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE

Casa de Cultură a Studenților Brașov, județul Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante din cadrul compartimentului Financiar contabil resurse umane, funcție  contractuală de execuție, referent MIA, pe perioadă determinată.

I. Condiții de participare la concurs:

1.Condiții generale pentru ocuparea postului

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336  din 28 octombrie 2022, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română şi cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România ;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii și, după caz vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute art. 35 alin (1) lit h).

2. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de referent MIA din cadrul Compartimentul Financiar contabil resurse umane, sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea în muncă necesare ocupării postului: minimum 6 ani şi 6 luni;
 • experiență în implementarea și derularea proiectelor din finanțări nerambursabile;
 • capacitatea de organizare a timpului
 • cunoștințe operare PC şi programe contabilitate

3. Dosarul de concurs:

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente

 1. formular de înscriere la concurs (conform modelului prevăzut la anexa nr.2)
 2. copia actului de identitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nme, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale de participare;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz extrasul de pe cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit de  o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate, valabil până cel târziu la data finalizării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute art. 35 alin (1) lit h)
 9. curriculum vitae (model comun european);

Copiile documentelor menționate se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității acestea.

II. Tematică, bibliografie de concurs:

1.Tematica:

 • activitatea de gestionare a mijloacelor băneşti şi a altor valori  
 • răspundere a activității de securitatea și sănătatea în muncă și P.S.I.,
 • gestionarea evidenței contractelor de voluntariat al membrilor din compartimentul cultural artistic al CCS Brașov
 • arhivarea documentelor Casei de Cultură a Studenților  Brașov


2. Bibliografia:

 • H.G. 801/2004 privind funcționarea Autorității Naționale pentru Sport şi Tineret, a caselor de cultură studenţeşti
 • HG nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • Legea nr.16/1996 privind Arhivelor Naționale
 • Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
 • OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale
 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea regimului operaţiunilor de casă
 • OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • Legea 70/2015 entru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12002   193180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finantelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamen-telor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare

III. Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului temporar vacant de referent M I A, studii medii, perioadă determinată, din cadrul Casei de Cultură a Studenţilor Braşov – comparti,entul financiar contabil resurse-umane.

Data publicării anunțului pe site-ul posturi.go.ro este 11.04.2023

Nr.crt.Etepă concursDataOra
    1  Depunerea dosarelor20.04.202315:00
Selecţia dosarelor21.04.2023 
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor24.04.2023 
Depunerea contestaţiilor25.04.202312:00 – 15:00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor26.04.2023 
    2Proba scrisă27.04.202310:00 -13:00
Afişarea rezultatelor de la proba scrisă28.04.2023 
Depunerea contestaţiilor02.05.202313:00 – 15:00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor03.05.2023 
    3Proba interviu04.05.202312:00
Afişarea rezultatelor de la interviu08.05.2023 
Depunerea contestaţiilor09.05.202313:00 – 15:00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor10.05.2023 
4Afişarea rezultatelor finale11.05.2023 


    Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până în data de 20 aprilie 2023 ora 15,00  la  sediul din Brasov, str. Memorandului, nr.39.

Informatii suplimentare privind bibliografia se obtin la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Braşov, situat in Brasov, Str.Memorandului nr.39, telefon 0268/546975.

DIRECTOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *